Beiratkozás

Tündérkert Óvoda

Szivárvány Óvoda


FENNTARTÓI HIRDETMÉNY
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, Jászladány Petőfi utca 11-13.
Telephelye: Jászladány, Rákóczi utca 10
 
ÓVODAI BEÍRATÁS IDEJÉRŐL A 2019/2020 NEVELÉSI ÉVRE
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzata az általa fenntartott Jászladányi Óvoda és Bölcsődében a beiratkozás időpontját a 2018/2019-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg:
Időpontja mindkét óvodában:
 
2019. április 24. – 2019. május 10.
Időpontja: 800 – 1600 – ig

Helyszíne: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Petőfi utca 11. illetve Rákóczi utca 10.
Az óvoda felvételi körzete: Jászladány Nagyközség területe
Az óvodai nevelési év: 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. tart
 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 
Az óvoda, alapító okirata alapján felvehető gyermeklétszám:
Petőfi úti „Tündérkert” óvoda: 162 gyermek
Rákóczi úti „Szivárvány” óvoda: 102 gyermek

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!
  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31.- ig betölti a harmadik életévét, mert a 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben megfogalmazottak alapján a 2019/2020 nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
  • A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2019. június 7. írásban értesíti a szülőt.
  • Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, amelyhez a szakértői bizottság által kiállított szakvélemény szükséges.
  • Az óvoda biztosítja a magyar nyelven folyó roma/cigány kulturális nevelést. A nevelésben való részvételi szándékáról a szülőnek a beíratkozáskor nyilatkoznia szükséges.
 
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a 2011. évi CXC. Köznevelési tv. 37. § – 38. § az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Lajosné Kiss Klára Óvodavezető ad.
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
 
 

Kapcsolat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11 - 13.

Óvodavezető: Lajosné Kiss Klára

Telefon:
Székhely intézmény: +36 57 453-694
Telephely: +36 57 453-697

E-mail:
ovoda.jaszladany@invitel.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 18.00

 "A Gyermekek Mosolyáért" közalapítvány

Bankszámlaszám:
11745138-20015501-00000000
Adószám: 18830008-1-16​​​​​​​